Zimni Stadion (Eishalle) Slany VSH

Lacinova ul 1720

Slany

274 01

 

Czech Republic

 

Kontakt:

www.vshslany.cz

Recepce.vshslany@future-net.cz